Eighty-eight Buddhas Great Repentance – Pinyin 禮佛大懺悔文 – 拼音版

Eighty-eight Buddhas Great Repentance - Pinyin

禮佛大懺悔文 - 拼音版

Chapter: Opening Scripture
章節:開經文


dà cí dà bēi mǐn zhòng shēng dà xǐ dà shě jì hán shí xiàng hǎo guāng míng yǐ zì yán zhòng děng zhì xīn guī mìng lǐ ná mó guī yī shí fāng jìn xū kōng jiè yī qiè zhū fó
ná mó guī yī shí fāng   jìn xū kōng jiè    yī qiè zūn fǎ
ná mó guī yī shí fāng   jìn xū kōng jiè    yī qiè xián shèng sēng
ná mó rú lái. yīng gòng. zhèng biàn zhī.
míng xíng zú.   shàn shì shì jiān jiě.
wú shàng shì.  tiáo yù zhàng fū.  tiān rén shī.   fó.   shì zūn.
Chapter: Eighty-eight Buddhas' Names
章節:八十八佛聖號


ná mó pǔ guāng fó
ná mó pǔ míng fó
ná mó pǔ jìng fó
ná mó duō mó luó bá zhān tán xiāng fó
ná mó zhān tán guāng fó
ná mó mó ní chuáng fó
ná mó huān xǐ zàng mó ní bǎo jī fó
ná mó yī qiè shì jiān lè jiàn shàng dà jīng jìn fó
ná mó mó ní chuáng dēng guāng fó
ná mó huì jù zhào fó
ná mó hǎi dé guāng míng fó
ná mó jīn gāng láo qiáng pǔ sàn jīn guāng fó
ná mó dà qiáng jīng jìn yǒng měng fó
ná mó dà bēi guāng fó
ná mó cí   lì  wáng fó
ná mó cí zàng fó
ná mó zhān tán kū zhuāng yán shèng fó
ná mó xián shàn shǒu fó
ná mó shàn yì fó
ná mó guǎng zhuāng yán wáng fó
ná mó jīn huá guāng fó
ná mó bǎo gài zhào kōng zì zài lì wáng fó
ná mó xū kōng bǎo huá guāng fó
ná mó liú lí   zhuāng yán wáng fó
ná mó pǔ xiàn sè shēn guāng fó
ná mó bù dòng zhì guāng fó
ná mó xiáng fú zhòng mó wáng fó
ná mó cái guāng míng fó
ná mó zhì huì shèng fó
ná mó mí lè xiān guāng fó
ná mó shàn jì yuè yīn miào zūn zhì wáng fó
ná mó shì jìng guāng fó
ná mó lóng zhǒng shàng zūn wáng fó
ná mó rì yuè guāng fó
ná mó rì yuè zhū guāng fó
ná mó huì chuáng shèng wáng fó
ná mó shī zǐ hǒu zì zài lì  wáng fó
ná mó miào yīn shèng fó
ná mó cháng guāng chuáng fó
ná mó guān shì dēng fó
ná mó huì wēi dēng wáng fó
ná mó fǎ shèng wáng fó
ná mó xū mí guāng fó
ná mó xū màn nuó huá guāng fó
ná mó yōu tán bō luó huá shū shèng wáng fó
ná mó dà huì  lì wáng fó
ná mó ā chù pí huān xǐ guāng fó
ná mó wú liàng yīn shēng wáng fó
ná mó cái guāng fó
ná mó jīn hǎi guāng fó
ná mó shān hǎi huì zì zài tōng wáng fó
ná mó dà tōng guāng fó
ná mó yī  qiè  fǎ cháng mǎn wáng fó
ná mó shì jiā móu ní fó
ná mó jīn gāng bù huài fó
ná mó bǎo guāng fó
ná mó lóng zūn wáng fó
ná mó jīng jìn jūn fó
ná mó jīng jìn xǐ fó
ná mó bǎo huǒ fó
ná mó bǎo yuè guāng fó
ná mó xiàn wú yú fó
ná mó bǎo yuè fó
ná mó wú gòu fó
ná mó lí  gòu fó
ná mó yǒng shī fó
ná mó qīng jìng fó
ná mó qīng jìng shī fó
ná mó suō liú nuó fó
ná mó shuǐ tiān fó
ná mó jiān dé fó
ná mó zhān tán gōng dé fó
ná mó wú liàng jū guāng fó
ná mó guāng dé fó
ná mó wú yōu dé fó
ná mó nuó luó yán fó
ná mó gōng dé huá fó
ná mó lián huá guāng yóu xì shén tōng fó
ná mó cái gōng dé fó
ná mó dé niàn fó
ná mó shàn míng chēng gōng dé fó
ná mó hóng yàn dì chuáng wáng fó
ná mó shàn yóu bù gōng dé fó
ná mó dòu zhàn shèng fó
ná mó shàn yóu bù fó
ná mó zhōu zā zhuāng yán gōng dé fó
ná mó bǎo huá yóu bù fó
ná mó bǎo lián huá shàn zhù suō luó shù wáng fó
ná mó fǎ jiè cáng shēn ā  mí tuó fó
Chapter: Repentance Verses
章節:懺悔文


rú shì děng. yī qiè shì jiè.
zhū fó shì zūn. cháng zhù zài shì.
shì zhū shì zūn. dāng cí niàn wǒ.
ruò wǒ cǐ shēng. ruò wǒ qián shēng.
cóng wú shǐ shēng sǐ yǐ lái.
suǒ zuò zhòng zuì. ruò zì zuò.
ruò jiào tā zuò. jiàn zuò suí xǐ.
ruò tǎ ruò sēng. ruò sì fāng sēng wù.
ruò zì qǔ. ruò jiào tā qǔ. jiàn qǔ suí xǐ.
wǔ wú jiàn zuì. ruò zì zuò.
ruò jiào tā zuò. jiàn zuò suí xǐ.
shí bú shàn dào. ruò zì zuò.
ruò jiào tā zuò. jiàn zuò suí xǐ.
suǒ zuò zuì zhàng. huò yǒu fù cáng.
huò bú fù cáng. yīng duò dì yù.
è guǐ chù shēng. zhū yú è qù.
biān dì xià jiàn. jí miè lì chē.
rú shì děng chù. suǒ zuò zuì zhàng.
jīn jiē chàn huǐ. jīn zhū fó shì zūn.
dāng zhèng zhī wǒ. dāng yì niàn wǒ.
wǒ fù yú zhū fó shì zūn qián. zuò rú shì yán.
ruò wǒ cǐ shēng. ruò wǒ yú shēng.
céng xíng bù shī. huò shǒu jìng jiè.
nǎi zhì shī yǔ chù shēng. yī tuán zhī shí.
huò xiū jìng xíng. suǒ yǒu shàn gēn.
chéng jiù zhòng shēng. suǒ yǒu shàn gēn.
xiū xíng pú tí. suǒ yǒu shàn gēn.
jí wú shàng zhì. suǒ yǒu shàn gēn.
yī qiè hé jí. xiào jì chóu liáng.
jiē xī huí xiàng.
ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí.
rú guò qù wèi lái xiàn zài zhū fó.
suǒ uò huí xiàng. wǒ yì rú shì huí xiàng.
zhòng zuì jiē chàn huǐ. zhū fú jìn suí xǐ.
jí qǐng fó gōng dé. yuàn chéng wú shàng zhì.
qù lái xiàn zài fó. yú zhòng shēng zuì shèng.
wú liàng gōng dé hǎi. wǒ jīn guī mìng lǐ.
Chapter: Gatha of Dedication
章節:偈颂


suǒ yǒu shí fāng shì jiè zhōng
sān shì yī qiè rén shī zǐ
wǒ yǐ qīng jìng shēn yǔ yì
yī qiè biàn lǐ  jìn wú yú
pǔ xián hèng yuàn wēi shén lì
pǔ xiàn yī qiè rú lái qián
yī shēn fù xiàn chà chén shēn
yī   yī biàn  lǐ chà chén fó
yú yī chén zhōng chén shù fó
gè chù pú sà zhòng huì zhōng
wú jìn fǎ  jiè chén yì rán
shēn xìn zhū fó jiē chōng mǎn
gè yǐ  yī qiè yīn shēng hǎi
pǔ chū wú jìn miào yán cí
jìn yú wèi lái yī qiè jié
zàn fó shèn shēn gōng dé hǎi
yǐ zhū zuì shèng miào huā mán
jì yuè tú xiāng jí sǎn gài
rú shì zuì shèng zhuāng yán jù
wǒ yǐ gòng yǎng zhū rú lái
zuì shèng yī fú zuì shèng xiāng
mò xiāng shāo xiāng yǔ dēng zhú
yī   yī jiē rú miào gāo jù
wǒ xī gòng yǎng zhū rú lái
wǒ yǐ guǎng dà shèng jiě xīn
shēn xìn yī qiè sān shì fó
xī  yǐ  pǔ xián hèng yuàn lì
pǔ biàn gòng yǎng zhū rú lái
wǒ xī suǒ zào zhū è yè
jiē yóu wú shǐ tān chēn chī
cóng shēn yǔ yì zhī suǒ shēng
yī qiè wǒ jīn jiē chàn huǐ
shí fāng yī qiè zhū zhòng shēng
èr shèng yǒu xué jí wú xué
yī  qiè rú lái yǔ pú sà
suǒ yǒu gōng dé jiē suí xǐ
shí fāng suǒ yǒu shì jiān dēng
zuì chū chéng jiù pú tí zhě
wǒ jīn yī qiè jiē quàn qǐng
zhuàn yú wú shàng miào fǎ lún
zhū fó ruò yù shì niè pán
wǒ xī zhì chéng ér quàn qǐng
wéi yuàn jiǔ zhù chà chén jié
lì   lè  yī qiè zhū zhòng shēng
suǒ yǒu lǐ zàn gòng yǎng fú
qǐng fó zhù shì zhuàn fǎ lún
suí xǐ chàn huǐ zhū shàn gēn
huí xiàng zhòng shēng jí fó dào
yuàn jiāng yǐ  cǐ shèng gōng dé
huí xiàng wú shàng zhēn fǎ jiè
xìng xiàng fó fǎ  jí   sēng qié
èr  dì róng tōng sān mèi yìn
rú shì wú liàng gōng dé hǎi
wǒ jīn jiē xī  jìn huí xiàng
suǒ yǒu zhòng shēng shēn kǒu yì
jiàn huò tán bàng wǒ fǎ děng
rú shì  yī qiè zhū yè zhàng
xī  jiē  xiāo miè jìn wú yú
niàn niàn zhì zhōu yú fǎ jiè
guǎng dù zhòng shēng jiē bú tuì
nǎi zhì xū kōng shì jiè jìn
zhòng shēng  jí  yè fán nǎo jìn
rú shì sì  fǎ guǎng wú biān
yuàn jīn huí xiàng yì   rú shì
ná mó dà hèng pú xián pú sà
ná mó dà hèng pú xián pú sà
ná mó dà hèng pú xián pú sà