3. Merit virtue Precious Mountain Sacred Dharani 功德寶山神咒

3. Merit virtue Precious Mountain Sacred Dharani

功德寶山神咒

nā mó fó tuó yě。nā mó dá mó yě。
南  無  佛   馱  耶。南  無  達  摩  耶 。
nā mó sēng qié yě。Ǎn。
南  無    僧     伽   耶。 唵。
xī   dì  hù lǔ lǔ。 xī dū  lǔ。
悉 帝 護 嚕 嚕。悉 都 噜。
zhǐ lì bō。jí lì pó。
只利波。吉利婆。
xī  dá    lǐ。bù lǔ   lǐ。suō wā hē。
悉 達 哩。布 噜 哩。娑    嚩   訶。