7. Avalokitesvara’s Miraculous Response Magic Words 觀音靈感真言

7. Avalokitesvara's Miraculous Response Magic Words

觀音靈感真言

ōng。ma ni bai mei hōng。
唵 。   嘛 呢  叭   彌         吽。
má gé ní yá nà。
麻  曷 倪 牙 納。
jī  dū tè bā dá。
積都 特 巴 達。
jī   tè xiē nà。
積 特 些 納。
wēi dá lǐ gé。
微   達 哩葛。
sà  ér wò ér tǎ。
薩 而  斡 而 塔。
bǔ lǐ    xī tǎ gé。
卜 哩 悉 塔 葛。
nà bǔ là nà。
納 補 喇 納。
nà bǔ lǐ。
納卜哩。
diū tè bān nà。
丟  忒  班    納。
nuo má lú   jí。
㖠    麻  嚧 吉。
shuō là yē suō hē。
說      囉 耶  莎   訶。