Eighty-eight Buddhas Great Repentance – Chinese, Pinyin 禮佛大懺悔文 – 中文,拼音

Eighty-eight Buddhas Great Repentance - Chinese, Pinyin

禮佛大懺悔文 - 中文,拼音

 

Chapter: Opening Scripture
章節:開經文

dà cí dà bēi mǐn zhòng shēng
大 慈 大 悲    愍    眾        生。

dà xǐ dà shě jì hán shí
大 喜 大 捨  濟  含   識。

xiàng hǎo guāng míng yǐ zì yán
相        好    光         明   以 自 嚴。

zhòng děng zhì xīn guī mìng lǐ
眾         等      至  心  歸    命    禮。

南  無   皈  依 十   方。 盡   虛   空   界。 一 切  諸   佛。

ná mó guī yī shí fāng   jìn xū kōng jiè    yī qiè zūn fǎ
南  無   皈  依 十   方。 盡   虛   空   界。 一 切  尊   法。

ná mó guī yī shí fāng   jìn xū kōng jiè    yī qiè xián shèng sēng
南  無   皈  依 十   方。 盡   虛   空   界。 一 切   賢     聖       僧。

ná mó rú lái. yīng gòng. zhèng biàn zhī.
南 無    如 來。應     供。   正       遍    知。

míng xíng zú.   shàn shì shì jiān jiě.
明       行    足。 善      逝  世   間  解。

wú shàng shì.  tiáo yù zhàng fū.  tiān rén shī.   fó.   shì zūn.
無    上       士。 調  御    丈      夫。 天   人   師。 佛。 世 尊。

Chapter: Eighty-eight Buddhas' Names
章節:八十八佛聖號

ná mó pǔ guāng fó
南  無  普    光      佛。

ná mó pǔ míng fó
南  無  普   明     佛。

ná mó pǔ jìng fó
南  無   普  淨   佛。

ná mó duō mó luó bá zhān tán xiāng fó
南  無    多   摩   羅   跋   旃    檀     香    佛。

ná mó zhān tán guāng fó
南  無     旃    檀    光      佛。

ná mó mó ní chuáng fó
南  無   摩  尼    幢       佛。

ná mó huān xǐ zàng mó ní bǎo jī fó
南  無     歡   喜   藏    摩 尼  寶   積 佛。

ná mó yī qiè shì jiān lè jiàn shàng dà jīng jìn fó
南  無  一 切  世    間  樂 見     上      大   精   進 佛。

ná mó mó ní chuáng dēng guāng fó
南  無   摩  尼    幢         燈       光     佛。

ná mó huì jù zhào fó
南  無    慧 炬  照    佛。

ná mó hǎi dé guāng míng fó
南  無   海   德   光       明     佛。

ná mó jīn gāng láo qiáng pǔ sàn jīn guāng fó
南  無   金   剛    牢     強    普   散  金    光      佛。

ná mó dà qiáng jīng jìn yǒng měng fó
南  無   大   強      精   進   勇      猛     佛。

ná mó dà bēi guāng fó
南  無  大   悲    光      佛。

ná mó cí   lì  wáng fó
南  無  慈  力 王      佛。

ná mó cí zàng fó
南  無  慈   藏    佛。

ná mó zhān tán kū zhuāng yán shèng fó
南  無    旃     檀  窟     莊       嚴      勝     佛。

ná mó xián shàn shǒu fó
南  無    賢    善        首   佛。

ná mó shàn yì fó
南  無     善   意 佛。

ná mó guǎng zhuāng yán wáng fó
南  無     廣         莊        嚴    王     佛。

ná mó jīn huá guāng fó
南  無   金  華    光       佛。

ná mó bǎo gài zhào kōng zì zài lì wáng fó
南  無   寶    蓋    照     空    自 在 力 王      佛。

ná mó xū kōng bǎo huá guāng fó
南  無   虛   空     寶    華      光     佛。

ná mó liú lí   zhuāng yán wáng fó
南  無   琉 璃    莊        嚴     王    佛。

ná mó pǔ xiàn sè shēn guāng fó
南  無   普  現    色   身       光     佛。

ná mó bù dòng zhì guāng fó
南  無   不    動     智    光     佛。

ná mó xiáng fú zhòng mó wáng fó
南  無     降     伏   眾      魔     王    佛。

ná mó cái guāng míng fó
南   無   才   光         明   佛。

ná mó zhì huì shèng fó
南  無    智 慧      勝    佛。

ná mó mí lè xiān guāng fó
南  無   彌 勒   仙     光     佛。

ná mó shàn jì yuè yīn miào zūn zhì wáng fó
南  無    善   寂 月    音    妙     尊   智    王    佛。

ná mó shì jìng guāng fó
南  無    世  淨     光     佛。

ná mó lóng zhǒng shàng zūn wáng fó
南  無    龍      種        上       尊     王    佛。

ná mó rì yuè guāng fó
南  無  日 月     光      佛。

ná mó rì yuè zhū guāng fó
南  無  日 月     珠     光    佛。

ná mó huì chuáng shèng wáng fó
南  無   慧     幢          勝        王    佛。

ná mó shī zǐ hǒu zì zài lì  wáng fó
南  無   師 子  吼  自 在 力  王     佛。

ná mó miào yīn shèng fó
南  無     妙    音     勝     佛。

ná mó cháng guāng chuáng fó
南  無     常        光         幢       佛。

ná mó guān shì dēng fó
南  無     觀    世    燈    佛。

ná mó huì wēi dēng wáng fó
南  無   慧   威    燈      王     佛。

ná mó fǎ shèng wáng fó
南  無  法    勝        王    佛。

ná mó xū mí guāng fó
南  無   須 彌    光      佛。

ná mó xū màn nuó huá guāng fó
南  無  須   曼     那     華      光     佛。

ná mó yōu tán bō luó huá shū shèng wáng fó
南  無   優    曇   缽  羅   華    殊      勝       王    佛。

ná mó dà huì  lì wáng fó
南  無   大   慧 力   王    佛。

ná mó ā chù pí huān xǐ guāng fó
南  無 阿  閦  毗   歡    喜    光    佛。

ná mó wú liàng yīn shēng wáng fó
南  無   無    量    音    聲         王    佛。

ná mó cái guāng fó
南  無   才    光      佛。

ná mó jīn hǎi guāng fó
南  無  金   海    光     佛。

ná mó shān hǎi huì zì zài tōng wáng fó
南  無    山     海   慧 自 在   通      王     佛。

ná mó dà tōng guāng fó
南  無   大   通      光     佛。

ná mó yī  qiè  fǎ cháng mǎn wáng fó
南  無  一  切   法   常       滿       王    佛。

ná mó shì jiā móu ní fó
南  無   釋 迦    牟   尼 佛。

ná mó jīn gāng bù huài fó
南  無   金   剛    不    壞   佛。

ná mó bǎo guāng fó
南  無   寶      光     佛。

ná mó lóng zūn wáng fó
南  無    龍     尊    王    佛。

ná mó jīng jìn jūn fó
南  無   精   進  軍  佛。

ná mó jīng jìn xǐ fó
南  無    精  進 喜 佛。

ná mó bǎo huǒ fó
南  無   寶     火  佛。

ná mó bǎo yuè guāng fó
南  無    寶    月     光     佛。

ná mó xiàn wú yú fó
南  無    現    無 愚 佛。

ná mó bǎo yuè fó
南  無    寶    月 佛。

ná mó wú gòu fó
南  無   無   垢   佛。

ná mó lí  gòu fó
南  無  離 垢   佛。

ná mó yǒng shī fó
南  無     勇    施 佛。

ná mó qīng jìng fó
南  無    清     淨  佛。

ná mó qīng jìng shī fó
南  無    清     淨   施 佛。

ná mó suō liú nuó fó
南  無    娑  留   那  佛。

ná mó shuǐ tiān fó
南  無     水   天  佛。

ná mó jiān dé fó
南  無    堅  德  佛。

ná mó zhān tán gōng dé fó
南  無    旃    檀      功    德 佛。

ná mó wú liàng jū guāng fó
南  無   無    量   掬    光     佛。

ná mó guāng dé fó
南  無     光      德 佛。

ná mó wú yōu dé fó
南  無   無   憂   德 佛。

ná mó nuó luó yán fó
南  無    那   羅    延  佛。

ná mó gōng dé huá fó
南  無     功   德    華  佛。

ná mó lián huá guāng yóu xì shén tōng fó
南   無   蓮    華     光      游  戲   神      通    佛。

ná mó cái gōng dé fó
南  無   財    功    德 佛。

ná mó dé niàn fó
南  無   德   念   佛。

ná mó shàn míng chēng gōng dé fó
南  無    善      名       稱        功    德 佛。

ná mó hóng yàn dì chuáng wáng fó
南  無     紅     焰  帝     幢         王    佛。

ná mó shàn yóu bù gōng dé fó
南  無     善     游   步    功   德 佛。

ná mó dòu zhàn shèng fó
南  無    鬬     戰       勝     佛。

ná mó shàn yóu bù fó
南  無     善     游   步 佛。

ná mó zhōu zā zhuāng yán gōng dé fó
南  無     周   匝     莊        嚴     功    德 佛。

ná mó bǎo huá yóu bù fó
南  無    寶    華    游   步 佛。

ná mó bǎo lián huá shàn zhù suō luó shù wáng fó
南  無    寶    蓮    華    善     住    娑   羅   樹     王    佛。

ná mó fǎ jiè cáng shēn ā  mí tuó fó
南  無  法 界   藏      身   阿 彌   陀 佛。

Chapter: Repentance Verses
章節:懺悔文

rú shì děng. yī qiè shì jiè. zhū fó shì zūn. cháng zhù zài shì.
如 是    等。 一 切   世 界。 諸  佛 世    尊。 常       住   在 世。

shì zhū shì zūn. dāng cí niàn wǒ.
是    諸   世   尊。 當    慈  念    我。

ruò wǒ cǐ shēng. ruò wǒ qián shēng.
若    我 此   生。    若   我   前      生。

cóng wú shǐ shēng  sǐ  yǐ  lái.
從      無   始    生      死 以 來。

suǒ zuò zhòng zuì.  ruò zì zuò.
所     作     眾      罪。 若 自  作。

ruò jiào tā zuò. jiàn zuò suí xǐ.
若     教 他   作。 見    作  隨  喜。

ruò tǎ ruò sēng. ruò sì fāng sēng wù.
若   塔  若     僧。 若  四  方      僧     物。

ruò zì qǔ.   ruò jiào tā qǔ. jiàn qǔ suí xǐ.
若   自 取。 若    教  他 取。見  取  隨 喜。

wǔ wú jiàn zuì. ruò zì zuò.
五   無   間   罪。 若 自 作。

ruò jiào tā zuò. jiàn zuò suí xǐ.
若     教  他  作。 見    作  隨 喜。

shí bú shàn dào. ruò zì zuò.
十  不     善     道。 若 自 作。

ruò jiào tā zuò. jiàn zuò suí xǐ.
若     教  他  作。 見    作  隨 喜。

suǒ zuò zuì zhàng. huò yǒu fù cáng.
所     作   罪    障。   或     有  覆   藏。

huò bú fù cáng. yīng duò dì yù.
或    不  覆   藏。 應      墮 地 獄。

è  guǐ chù shēng. zhū yú è  qù.
餓 鬼  畜      生。    諸  餘 惡 趣。

iān dì xià jiàn.    jí miè lì chē.
邊  地 下    賤。 及 蔑  戾 車。

rú shì děng chù. suǒ zuò zuì zhàng.
如 是    等      處。 所    作  罪    障。

jīn jiē chàn huǐ.  jīn zhū fó shì zūn.
今 皆    懺    悔。今   諸   佛 世   尊。

dāng zhèng zhī wǒ. dāng yì niàn wǒ.
當        證       知  我。  當  憶  念    我。

wǒ fù yú zhū fó shì zūn qián. zuò rú shì yán.
我 復  於  諸   佛 世   尊     前。 作   如 是   言。

ruò wǒ cǐ shēng. ruò wǒ yú shēng.
若    我 此   生。    若  我  餘    生。

céng xíng bù shī. huò shǒu jìng jiè.
曾       行   布   施。 或    守    淨   戒。

nǎi zhì shī yǔ chù shēng. yī tuán zhī shí.
乃   至  施  與   畜    生。   一   摶    之 食。

huò xiū jìng xíng. suǒ yǒu shàn gēn.
或     修  淨    行。  所   有     善     根。

chéng jiù zhòng shēng. suǒ yǒu shàn gēn.
成        就    眾         生。  所    有     善    根。

xiū xíng pú tí.   suǒ yǒu shàn gēn.
修    行   菩 提。 所   有    善     根。

jí  wú shàng zhì.  suǒ yǒu shàn gēn.
及 無    上      智。 所   有     善     根。

yī qiè hé jí.   xiào jì chóu liáng.
一 切 合 集。 校  計   籌     量。

jiē xī huí xiàng.
皆 悉 迴     向。

ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí.
阿 耨    多    羅   三     藐    三   菩 提。

rú guò qù wèi lái xiàn zài zhū fó.
如  過   去   未  來   現   在    諸 佛。

suǒ zuò huí xiàng. wǒ yì rú shì huí xiàng.
所    作    迴     向。 我 亦 如 是   迴    向。

zhòng zuì jiē chàn huǐ. zhū fú jìn suí xǐ.
眾        罪  皆   懺     悔。 諸  福 盡  隨 喜。

jí qǐng fó gōng dé. yuàn chéng wú shàng zhì.
及 請   佛   功    德。 願      成      無     上      智。

qù lái xiàn zài fó.   yú zhòng shēng zuì shèng.
去  來   現   在 佛。 於    眾        生      最    勝。

wú liàng gōng dé hǎi.  wǒ jīn guī mìng lǐ.
無     量     功    德  海。 我 今   歸    命   禮。

Chapter: Gatha of Dedication
章節:偈颂

suǒ yǒu shí fāng shì jiè zhōng
所     有   十   方    世 界    中

sān shì yī qiè rén shī zǐ
三    世 一 切   人   師 子

wǒ yǐ qīng jìng shēn yǔ yì
我  以 清     淨     身   語 意

yī qiè biàn lǐ  jìn wú yú
一 切    遍 禮 盡   無 餘

pǔ xián hèng yuàn wēi shén lì
普   賢     行       願    威     神  力

pǔ xiàn yī qiè rú lái qián
普   現   一 切  如 來   前

yī shēn fù xiàn chà chén shēn
一 身     復   現   剎     塵     身

yī   yī biàn  lǐ chà chén fó
一 一   遍   禮 剎     塵    佛

yú yī chén zhōng chén shù fó
於 一  塵       中       塵       數 佛

gè chù pú sà zhòng huì zhōng
各  處   菩  薩    眾      會     中

wú jìn fǎ  jiè chén yì rán
無  盡  法 界    塵   亦  然

shēn xìn zhū fó jiē chōng mǎn
深       信   諸  佛 皆    充      滿

gè yǐ  yī qiè yīn shēng hǎi
各 以 一 切   音    聲      海

pǔ chū wú jìn miào yán cí
普   出   無 盡     妙    言  辭

jìn yú wèi lái yī qiè jié
盡 於  未   來 一 切  劫

zàn fó shèn shēn gōng dé hǎi
讚   佛    甚     深      功    德   海

yǐ zhū zuì shèng miào huā mán
以 諸   最     勝       妙     華    鬘

jì yuè tú xiāng jí sǎn gài
伎 樂 塗    香   及 傘   蓋

rú shì zuì shèng zhuāng yán jù
如 是    最     勝       莊        嚴  具

wǒ yǐ gòng yǎng zhū rú lái
我 以   供      養    諸    如 來

zuì shèng yī fú zuì shèng xiāng
最     勝    衣 服 最     勝       香

mò xiāng shāo xiāng yǔ dēng zhú
末     香       燒      香    與   燈     燭

yī   yī jiē rú miào gāo jù
一 一 皆 如     妙    高  聚

wǒ xī gòng yǎng zhū rú lái
我  悉   供      養    諸   如 來

wǒ yǐ guǎng dà shèng jiě xīn
我  以   廣      大    勝     解 心

shēn xìn yī qiè sān shì fó
深       信 一 切   三   世  佛

xī  yǐ  pǔ xián hèng yuàn lì
悉 以 普   賢     行        願 力

pǔ biàn gòng yǎng zhū rú lái
普   遍      供      養     諸  如 來

wǒ xī suǒ zào zhū è yè
我  昔 所   造     諸 惡 業

jiē yóu wú shǐ tān chēn chī
皆  由    無   始 貪     瞋    癡

cóng shēn yǔ yì zhī suǒ shēng
從        身   語 意 之    所    生

yī qiè wǒ jīn jiē chàn huǐ
一 切  我 今  皆    懺    悔

shí fāng yī qiè zhū zhòng shēng
十    方  一  切   諸     眾        生

èr shèng yǒu xué jí wú xué
二    乘      有   學  及 無   學

yī  qiè rú lái yǔ pú sà
一 切   如 來 與 菩  薩

suǒ yǒu gōng dé jiē suí xǐ
所     有     功   德  皆 隨 喜

shí fāng suǒ yǒu shì jiān dēng
十    方    所    有   世   間    燈

zuì chū chéng jiù pú tí zhě
最    初     成     就 菩 提  者

wǒ jīn yī qiè jiē quàn qǐng
我  今 一 切  皆     勸    請

zhuàn yú wú shàng miào fǎ lún
轉        於  無     上      妙    法   輪

zhū fó ruò yù shì niè pán
諸   佛  若   欲 示   涅   槃

wǒ xī zhì chéng ér quàn qǐng
我  悉 至     誠     而   勸     請

wéi yuàn jiǔ zhù chà chén jié
惟     願     久  住   剎     塵    劫

lì   lè  yī qiè zhū zhòng shēng
利 樂 一 切   諸      眾       生

suǒ yǒu lǐ zàn gòng yǎng fú
所    有  禮 讚    供       養   佛

qǐng fó zhù shì zhuàn fǎ lún
請     佛  住   世     轉     法 輪

suí xǐ chàn huǐ zhū shàn gēn
隨  喜  懺     悔   諸    善     根

huí xiàng zhòng shēng jí fó dào
迴     向       眾        生    及 佛 道

yuàn jiāng yǐ  cǐ shèng gōng dé
願         將  以 此    勝       功   德

huí xiàng wú shàng zhēn fǎ jiè
迴     向     無      上      真    法 界

xìng xiàng fó fǎ  jí   sēng qié
性       相    佛 法 及   僧     伽

èr  dì róng tōng sān mèi yìn
二 諦   融      通    三    昧    印

rú shì wú liàng gōng dé hǎi
如  是  無   量      功     德  海

wǒ jīn jiē xī  jìn huí xiàng
我  今 皆  悉 盡  迴    向

suǒ yǒu zhòng shēng shēn kǒu yì
所     有      眾         生     身     口  意

jiàn huò tán bàng wǒ fǎ děng
見     惑   彈     謗    我  法   等

rú shì  yī qiè zhū yè zhàng
如  是 一  切   諸  業    障

xī  jiē  xiāo miè jìn wú yú
悉 皆   消     滅   盡 無   餘

niàn niàn zhì zhōu yú fǎ jiè
念       念    智   周    於 法 界

guǎng dù zhòng shēng jiē bú tuì
廣         度    眾        生     皆  不 退

nǎi zhì xū kōng shì jiè jìn
乃   至  虛    空    世  界 盡

zhòng shēng  jí  yè fán nǎo jìn
眾           生    及  業  煩   惱   盡

rú shì sì  fǎ guǎng wú biān
如 是  四 法    廣      無    邊

yuàn jīn huí xiàng yì   rú shì
願      今  迴     向    亦  如 是

ná mó dà hèng pú xián pú sà
南  無   大    行   普    賢   菩 薩

ná mó dà hèng pú xián pú sà
南  無   大    行   普    賢   菩 薩

ná mó dà hèng pú xián pú sà
南  無   大    行   普    賢   菩 薩