Dharani Of The Most Compassionate One – Chinese Pinyin 大悲咒拼音版

Dharani Of The Most Compassionate One - Chinese Pinyin

大悲咒拼音版

ná mó hé là dá nà duō là yè yē
ná mó ā lì yē
pó lú jié dì
shuò bō là yē
pú tí sà duǒ pó yē
mó hē sà duǒ pó yē
mó hē jiā lú ní jiā yē
ōng sà pó là fá yì
sù dá luō dá xiě
ná mó xī jí lì duǒ
yī méng ā lì yē
pó lú jí dì
shì fó là léng tuó pó
ná mó luō là jǐn chí
xī lì mó hē pó duō shā miē
sà pó ā tā dòu shū péng
ā shì yùn
sà pó sà duō
nà mó pó sà duō
nà mó pó qié
mó fá tè dòu
dá zhí tā. ōng
ā pó lú xī
lú jiā dì
jiā luó dì
yí xī lì
mó hē pú tísà duǒ
sà pó sà pó
mó là mó là
mó xī mó xī lì tuó yùn
jù lú jù lú jié méng
dù lú dù lú fá shé yē dì
mó hē fá shé yē dì
tuó là tuó là
Dì lì ní
shì fó là yē
zhē là zhē là
mó mó fá mó là
mù dì lì
yī xī yī xī
shì nà shì nà
ā là shēn fó là shě lì
fá shā fá shēn
fó là shě yē
hū lú hū lú mó là
hū lú hū lú xī lì
suō là suō là
xī lì xī lì
sū lú sū lú
pú tí yè pú tí yè
pú tuó yè pú tuó yè
mí dì lì yè
luō là jǐn chí
dì lì sè ní nà
pō yè mó nà
suō pó hē
xī tuó yè
suō pó hē
mó hē xī tuó yè
suō pó hē
xī tuó yù yì
shì pó là yē
suō pó hē
luō là jǐn chí
suō pó hē
mó là luō là
suō pó hē
xī là sēng ā mù qié yē
suō pó hē
suō pó mó hē ā xī tuó yè
suō pó hē
zhě jí là ā xī tuó yè
suō pó hē
bō tuó mó jié xī tuó yè
suō pó hē
luō là jǐn chí pó qié là yē
suō pó hē
mó pó lì sheng jié là yè
suō pó hē
ná mó hé là dá nà duō là yè yē
ná mó ā lì yē
pó lú jí dì
shuò pó là yè
suō pó hē
ōng. xī diàn dū
màn duō là
bá tuó yē
suō pó hē